Lyrics - Lekhara khara

Lyrics. What's music without them?

Much like you, we have just about had it struggling to find African lyrics online.
So we decided to do something about it.
We are building up a repository of African music. Not only Africappella music, but whatever African music we can find.
Granted this is no small feat, but we know we can count on you to help make this documentation project a success.Popular Searches

Lekhara khara (Sankomota)

- composed by: Tsepo "Village Pope" Tshola

Key Signature = G major

(Intro)
Ha di eme re botse wena motlalentwa
(Hae Lesotho hae)

(Verse 1)
Ha di eme re botse wena motlalentwa
(Hae Lesotho hae)
Nnete feela ngwana Morena 'a ka
(Hae Lesotho hae)
A ko bue puo pha! Mosha'na 'a mosotho
(Hewu, hewu, hewu, He he bonang, Lesotho haeso)

(Verse 2)
Ke utlwile ho thwe o motho wa batho
(Hae Lesotho hae)
Le tlas'a mathata o pila company
(Hae Lesotho hae)
Basadi ba motse, medidietsane
(Hewu, hewu, hewu, He he bonang, Lesotho haeso)

Boleke maipatile,
Moleko wa seketele
(Hewu, hewu, hewu, He he bonang, Lesotho haeso)

(Verse 3)
Ipuele feela o tshepe Modimo
(Hae Lesotho hae)
Nnete feela ngwana Morena 'a ka
(Hae Lesotho hae)
Ngwana Morena ke sedikwedikwe sa khootso
(Hewu, hewu, hewu, He he bonang, Lesotho haeso)

Thehang ditsebe le mameleng dikoma
(Hae Lesotho hae)
Ba phehile kganqa molemo wa ketele
(Hae Lesotho hae)
Mokete wa bolabola ditaba di thata
(Hewu, hewu, hewu, He he bonang, Lesotho haeso)

(Spoken word)
Ka mona ka Kwaling ha Morena Letlatsa haeso Lesotho
mmaKoekoe o re o patetsoe ke sepoko.
O re o bolaile Kali le Kutumela
A kgaola Madihatiso leleme
A re o tiisa lenaka.
Joale 'maKoekoe o patetsoe ke sepoko.
Ha o tśaba, o tśabe motho!
O jesitse raKoekoe puonyana robala setop-nonsense
A re o mofa sefeka sa kolobe
Athe o mo tsetsetela sehlare sa baloi.
Ke bao baloi ba duba thankga
Athe maKoekoe yena o dua masapo o kometse
Li sala li eme!
O ntsa kokomoha ba mo
Jisitse fiatana morihana 'a seboko

(Coda)
Hae marena
(Rona bara le baradi ba Morena Moshoeshoe)
(Bana ba thari ea tśepe malala laotsoe)
(Re tlisitse molaetsa ke oona oa bohlokoa)
Binang
(Nnete, Toka, Khootso)

Buy this Song on iTunes

Want to know more about Africappella?

Watch Africappella's latest video on YouTubeRecently Added


Promoted Lyrics

Join our Newsletter

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City nameJoin our NewsletterPlease enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City namePaypal contributionsWe are working on a few exciting projects to get the Africappella brand to the next level. You can help us make our music products more accessible by pledging a small donation.